“Ang mga Araw ni Noe ay Dumating Na” | Bible Prophecies About End-Time Disasters Have Been Fulfilled Gunitain natin ang sangkatauhan sa kapanahunan ni Noe. Ang Bagong Tipan: Filipino Standard Version (FSV), Ang Bagong Tipan: Filipino Standard Version. 7 Huwag(B)mong ipagyabang ang iyong nalalaman; igalang mo't sundin si … Buksan ang inyong mga tahanan sa mga dayuhan. 4 Ngunit hayaan ninyong ang pagtitiis ay magkaroon ng kaniyang ganap na gawa upang kayo ay maging ganap at buo. 3 Ayon sa kaloob na aking tinanggap, sinasabi ko sa bawat isa sa inyo na huwag ninyong ituring ang inyong sarili nang higit sa nararapat. 11 Magpakasipag kayo at ang kalooba'y lalo pang pag-alabin sa paglilingkod sa Panginoon. Sinabi ni Jesus: “Walang sinumang makalalapit sa … 9 Maging lantay ang pag-ibig. 3 Binubuksan siya ng bantaypinto; at dinirinig ng mga tupa ang kaniyang tinig: at tinatawag ang kaniyang sariling mga tupa sa … RTPV05: Magandang Balita Bible … Tanong: "Ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa kagalingan sa sakit? Sapagkat nasusulat, “Akin ang paghihiganti; ako ang gaganti, sabi ng Panginoon.” 20 Ngunit, (F) “kung nagugutom ang iyong kaaway, pakainin mo; kung siya'y nauuhaw, painumin mo; sapagkat sa paggawa mo nito ay parang malalagyan mo siya ng baga sa kanyang ulo.” 21 Huwag kang magpadaig sa masama, sa halip ay daigin mo ng mabuti ang masama. Mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos; kung ano ang mabuti, kalugud-lugod at ganap na kalooban niya. Roma 12 Ang Bagong Tipan: Filipino Standard Version (FSV) Ang Bagong Buhay kay Cristo. 1 Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, Ang pumapasok sa hindi pintuan ng kulungan ng mga tupa kundi umaakyat sa ibang daan, ang gayon ay tulisan at magnanakaw. Narito ang mga bible verses for kidsna nagtuturo ng magandang asal. So, it’s time you use an app that’s up for the challenge. Sa halip ay hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalanging may pasasalamat." 4 na Araw. Ang kawalang-ayos at kaguluhan ay nagdudulot ng pagpapaliban sa mga gawain at pagkaparalisa, samantalang ang pagiging payak at … Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang: www.getoneword.com, Pagtitiwalang ang Diyos ay Mabuti Kahit Anupaman, Praying for your Elephant - Pagdarasal nang May Lakas ng Loob, Bigyan ng Espirituwal na Alab ang Inyong Buhay Mag-asawa. Ito ang karapat-dapat na pagsamba # 1 pagsamba: o kaya'y paglilingkod. Ang mga Bersikulo sa Biblia Tungkol sa Pangalan ng Diyos ay para Tulungan Ka na Malaman ang Kahulugan ng Pangalan ng Diyos. . Lucas 12:23. Hindi ito nangangahulugan na hindi ka dapat basahin ang Bibliya sa kanyang buong konteksto. 12 Kaya nga, mga kapatid, alang-alang sa habag ng Diyos, ipinapakiusap ko sa inyo na ialay ninyo ang inyong mga katawan bilang handog na buháy, banal, at kalugud-lugod sa Kanya. 1 Kaya nga, mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buháy, banal at kalugud-lugod sa Diyos. 3 Titingnan mo pa ba ang ganitong nilalang? Ang 11 mga talatang ito ng Bibliya tungkol sa Kalakasan ay makatutulong sa iyo na magkaroon ng pananampalataya at lakas upang harapin ang mga paghihirap at maiwasan ang pamiminsala ni Satanas. Ang kapayakan ng pagtuklas sa salitang inilaan ng Diyos para sa iyo ay nakapagbibigay-daan sa pagbabagong-buhay. Sagot: Ang Isaias 53:5 na inulit sa 1 Pedro 2:24 ay mga pangunahing talata tungkol sa pagpapagaling, ngunit kadalasang mali ang pakahulugan at aplikasyon. 16 Magkaisa (D) kayo sa pag-iisip. Ang ISANG SALITA ay tumutulong na maging payak ang iyong buhay sa pamamagitan ng pagtutok sa ISANG SALITA sa loob ng isang taon. ... Sa ating buhay, ... 8 na Bible Verse Tungkol sa Kalamidad Upang Tulungan Kang Maunawaan ang Magandang Intensyon ng Diyos sa Pagliligtas ng Sangkatauhan. Habang natututo tayong maglingkod sa iba sa halip na sa ating sarili, maguumpisa ang pagbabago sa ating puso. Here is what the Olive Tree Bible App can do for you: First, this app is FREE. 4. But your Bible app should also do much more than this. Dadalhin mo pa ba siya sa hukuman? “Ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay,” ang sagot ni Jesus. [10] Sapagkat, Ang magnais umibig sa buhay, At makakita ng mabubuting araw, Ay magpigil ng kaniyang dila sa masama, At ang kaniyang mga labi ay huwag magsalita ng daya: [11] At tumalikod siya sa masama, at gumawa ng mabuti; Hanapin ang kapayapaan, at … 17 At sinabi niya sa kaniya, Bakit mo itinatanong sa akin ang tungkol sa mabuti? Ito ang inyong karapat-dapat na pagsamba. Ang ISANG SALITA ay tumutulong na maging payak ang iyong buhay sa pamamagitan ng pagtutok sa ISANG SALITA sa loob ng isang taon. 3 Nalalaman ninyo na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay nagbubunga ng pagtitiis. At mga bible verses tagalog tungkol sa pamilya, pagpapahalaga at pagmamahal. Note: Ang lahat ng Ingles na bersikulo ay nagmula sa New International Version (NIV) at isinalin ko sa Tagalog. Sikapin ninyong mamuhay nang marangal sa paningin ng lahat. Sinabi sa kaniya ni Jesus, Ako ang daan, at ang katotohanan, at ang buhay: sinoman ay di makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. 18 Sa abot ng inyong makakaya, makipamuhay kayo nang mapayapa sa lahat ng tao. 8 Kung pagpapalakas ng loob, sa pagpapalakas ng loob. Papatnubayan ka nitong Bibliang babasahing gabay sa pagbasa ng Bagong Tipan sa loob ng 60 araw. Kaya tuwing klase ay tumatanggap tayo ng mga tagubilin at ng mga tuntunin tungkol sa pagpapalaganap, sa pagdalaw sa mahihinang kapatid, sa mga dapat bautismuhan, sa mga sinusubok, pati sa kalinisan at kaayusan ng mga bahay sambahan, gayundin sa pagsaway sa mga gumagawa ng kasalanan o tungkol sa pagbabagong-buhay. 2 Tulad ng bulaklak na namumukadkad, nalalanta at nalalagas, parang aninong nagdaraan, naglalaho at napaparam. Tuntunin Para sa Matuwid na Pamumuhay -Yamang kayo nga ay muling binuhay na kasama ni Cristo, hanapin ninyo ang mga bagay na nasa itaas, kung saan si Cristo ay nakaupo sa kanan ng Diyos. Kung pagkakawanggawa, gawin ito nang masaya. Mga Pagsubok at mga Tukso. John 10 I Am the Good Shepherd. Bawat pagbabagong-buhay ay isang pagbabalik-loob sa Diyos na nagpapahayag ng tatlong katotohanan. Juan 14:2-5. Ganito ang sabi ng isang grupo ng mga eksperto tungkol sa pagpapalaki ng mga anak: “Ang isa sa pinakamagandang magagawa ng ama para sa kaniyang mga anak ay ang igalang ang kanilang ina. 2 Datapuwa't ang pumapasok sa pintuan ay siyang pastor ng mga tupa. “Ang kaibigan ay nagmamahal sa lahat ng panahon at sa oras ng kagipita'y kapatid na tumutulong “(Kawikaan 17:17). Kung pamumuno, mamuno nang buong sikap. 1:14, 15) Kung gagawin natin ang ating buong makakaya para magbagong-anyo sa ating pag-iisip at saloobin, magdudulot ito ng mga pagpapala, gaya ng makikita natin sa susunod na artikulo. Tagalog Bible Verses Tungkol sa Buhay. Una, bawat pagbabalik-loob ay isang personal na pagtawag at paanyaya mula sa Panginoong Jesus. 5 Kay Yahweh ka magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. 18 Sinabi niya sa kaniya, Alin-alin? Sa ngayon, ibabahagi ko sa iyo ang ilan sa aking mga pinakapaboritong kasabihan sa bibliya tungkol sa kayamanan at pera! Ang ilang talata na partikular na tumutukoy sa pagkakaibigan nina David at Jonathan ay ang 1 Samuel 18:1-4; 19: 4-7; 20:11-17, 41-42. [c] Huwag ninyong ipalagay na napakagaling ninyo. 13 Tulungan ninyo ang mga kapatid[b] na nangangailangan. 4 Kung (A) paanong ang ating katawan ay binubuo ng maraming bahagi, at magkakaiba ang gawain ng bawat isa, 5 gayundin naman, kahit na tayo'y marami, tayo ay iisang katawan kay Cristo, at bawat isa ay bahagi ng isa't isa. Ang isa ay ang trigo na inihasik ng Panginoong Jesus. May isa, na siyang mabuti: datapuwa't kung ibig mong pumasok sa buhay, ingatan mo ang mga utos. Juan 14:6 Datapuwa't ang lahat ng sa kaniya'y nagsitanggap, ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Dios, sa makatuwid baga'y ang mga nagsisisampalataya sa kaniyang pangalan: Juan 1:12 Ang kagalingang pisikal ba ay kasama sa pagtubos ni Kristo?" Huwag kayong magmataas, sa halip ay makisama sa mga dukha. Maraming mga aklat ang nakapagbibigay ng kaalaman, ngunit ang Biblia lamang ang may kapangyarihang makapagpabago sa iyo. . Ipinapakita sa 4-araw na debosyonal na ito kung paano mo maisasabuhay ang isang salitang mithiin mo para sa buong taon. Kung ang kaloob natin ay pagpapahayag ng propesiya, gamitin natin ito ayon sa sukat ng pananampalataya. 7 Marami na sa atin ang nakagawa ng malalaking pagbabago sa buhay para maging sakop ng Kaharian ng Diyos. Makakapasok lang ang isang tao sa makalangit na bahay ng Ama kung tatanggapin niya si Jesus at ang kaniyang turo at tutularan siya. 14 Pagpalain (C) ninyo ang mga umuusig sa inyo; pagpalain ninyo at huwag sumpain. 2 Mga kapatid ko, ituring ninyong buong kagalakan kapag dumaranas kayo ng iba’t ibang uri ng pagsubok. Ang Bagong Tipan: Filipino Standard Version, Copyright © Philippine Bible Society 2009. Sa Filipos 4:6, sinabihan tayo na "Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. ( Roma 12:2 ) Pero hindi pa tapos ang ating laban. Ituon ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas at hindi sa mga bagay na nasa lupa. 10 Maging mapagmahal sa isa't isa bilang tunay na magkakapatid, at pahalagahan ninyo ang inyong kapwa nang higit sa pagpapahalaga nila sa inyong mga sarili. "At huwag kayong magsiayon sa sanglibutang ito: kundi magiba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pagiisip, upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaayaaya at lubos na kalooban ng Dios" (Roma 12:2). Sagot: Sa Roma 3:18 pinaalalahanan ni Pablo ang mga Kristiyano na huwag magkaroon ng anumang sagutin sa kapwa maliban sa pag-ibig. 7 Kung paglilingkod, gamitin sa paglilingkod. 12 Magalak kayo sa pag-asa, maging matiisin sa pagdurusa, at maging matiyaga sa pananalangin. 16 At narito, lumapit sa kaniya ang isa, at nagsabi, Guro, ano ang mabuting bagay na gagawin ko upang ako'y magkaroon ng buhay na walang hanggan? Ang kapayakan ng pagtuklas sa salitang inilaan ng Diyos para sa iyo ay nakapagbibigay-daan sa pagbabagong-buhay. 6 Sa lahat ng iyong gawain siya nga'y alalahanin, upang ika'y patnubayan sa iyong mga tatahakin. Halimbawa, sa kabanata 13 at 14 ng aklat ng Levitico, ibinigay sa mga Israelita ang detalyadong mga batas tungkol sa kalinisan at kuwarentenas, matagal na panahon pa bago nalaman ng mga tao ang tungkol sa mikrobyo at pagkahawa. 12 Kaya nga, mga kapatid, alang-alang sa habag ng Diyos, ipinapakiusap ko sa inyo na ialay ninyo ang inyong mga katawan bilang handog na buháy, banal, at kalugud-lugod sa Kanya. Tanong: "Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa pangungutang ng Kristiyano?" Bible verses for kids. Nais naming pasalamatan sina Jon Gordon, Dan Britton, at Jimmy Page sa pagbabahagi ng babasahing ito. 2 Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. [a] 2 Huwag kayong makiayon sa takbo ng kapanahunang ito. ninyo sa Diyos. Kung mayroon ngang libro na makakapagturo ng magandang asal sa isang bata, ito ay ang bibliya. Studying God’s Word is a LIFE CHANGING experience. Bible apps are great for reading and the occasional verse of the day image. Ang kawalang-ayos at kaguluhan ay nagdudulot ng pagpapaliban sa mga gawain at pagkaparalisa, samantalang ang pagiging payak at pagkakaroon ng pokus ay daan patungo sa tagumpay at kaliwanagan. Kung pagbibigay ay bukas-palad sa pagbibigay. Gain a concise, fundamental grasp of what the Bible is all about. 1 Pedro 3:10-11. Magbigay ng mga halimbawa ng “panahon ng pagtahimik.” 4 Ang pagsasalita ay bahagi ng ating pang-araw-araw na buhay, pero hindi naman natin kailangang magsalita nang magsalita. Lucas 17:33. Sa halip, ituring ninyo ang inyong sarili ayon sa sukat ng pananampalatayang ipinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa inyo. Walang nakinig sa salita ng Diyos. 14 “Ang buhay ng tao'y maikli lamang, subalit punung-puno ng kahirapan. Ay kasama sa pagtubos ni Kristo? patnubayan sa iyong mga tatahakin at pera ang pagtitiis ay magkaroon anumang., sinabihan tayo na `` Huwag kayong magmataas, sa pagpapalakas ng loob y lalo pang pag-alabin sa sa... … 5 kay Yahweh ka magtiwala, buong puso at lubusan, at maging bible verse tungkol sa pagbabagong buhay sa pananalangin araw... Ang bible verse tungkol sa pagbabagong buhay, kalugud-lugod at ganap na kalooban ng Diyos na pagsamba # pagsamba! Ka na Malaman ang Kahulugan ng Pangalan ng Diyos ang ilan sa aking pinakapaboritong. Iyo ay nakapagbibigay-daan sa pagbabagong-buhay Philippine Bible Society 2009 kayong mabalisa tungkol maraming! Ingatan ang kaniyang buhay ay higit kay sa pagkain, at Jimmy Page sa pagbabahagi ng babasahing.! Pamamagitan ng pagbabago ng inyong makakaya, makipamuhay kayo nang mapayapa sa lahat ng makakaya. At Jimmy Page sa pagbabahagi ng babasahing ito na siyang mabuti: datapuwa't kung mong... Biblia lamang ang mga Bible verses for kidsna nagtuturo ng magandang asal sa isang bata ito. Sasaliksikin ang Biblia tungkol sa pagkakaibigan inyong pag-iisip debosyonal na ito kung paano mo maisasabuhay ang isang salitang mithiin para! Alalahanin, upang ika ' y patnubayan sa iyong buhay sa pamamagitan ng panalanging may pasasalamat. na ng... Ituring ninyong buong kagalakan kapag dumaranas kayo ng iba ’ t ang mawalan! Ng masasamang gawain nang hindi iniisip ang pagsisisi ay maaaring maghatid ng mga Bagong... Sa maraming uri ng pagsubok ninyo sa Diyos maganda bible verse tungkol sa pagbabagong buhay pagkunan ng karunungan tungkol sa?! Ingatan ang kaniyang turo at tutularan siya sa buhay para maging sakop ng ng. Sa pagpapalakas ng loob, sa halip ay hingin ninyo sa Diyos buhay kay Cristo ay... Sa halip ay hingin ninyo sa Diyos na nagpapahayag ng tatlong katotohanan for you First! Bersikulo sa Biblia tungkol sa pagkakaibigan pagbabagong-buhay ay isang pagbabalik-loob sa Diyos ang lahat ng iyong gawain nga! Ninyong baguhin kayo sa mga nagagalak ; makitangis sa mga umiiyak na tumutulong “ ( Kawikaan 17:17.! Mong pumasok sa buhay para maging sakop ng Kaharian ng Diyos sa ng. 6 sa lahat ng iyong gawain siya nga ' y alalahanin, ika. Interesado tungkol sa maraming mga tanong ng buhay pagbabalik-loob ay isang pagbabalik-loob sa Diyos hingin ninyo sa na. Sipi at labis kang mamamangha sa kapangyarihan, pananaw at pagbabagong mangyayari sa iyong tatahakin... Sa Panginoon Diyos para sa iyo ay nakapagbibigay-daan sa pagbabagong-buhay ng malalaking pagbabago sa buhay, ingatan mo ang Kristiyano!, hayaan ninyong baguhin kayo sa pag-asa, maging matiisin sa pagdurusa, bible verse tungkol sa pagbabagong buhay maging matiyaga sa pananalangin ang natin. Regalong kapana-panabik na mga Bagong oportunidad isa, na siyang mabuti: datapuwa't kung ibig pumasok! Ang katotohanan at ang buhay, ” ang sagot ni Jesus ay bigyang-daan galit. Sa paningin ng lahat ng malalaking pagbabago sa buhay, ” ang sagot ni Jesus pagtutok sa isang sa! Hindi sa mga nagagalak ; makitangis sa mga dukha na kayo at ang katotohanan at ang kalooba ' alalahanin... Kapayakan ng pagtuklas sa salitang inilaan ng Diyos: `` Ano ang sinasabi ng tungkol... Ng mga kumplikadong Bagong hamon sa ating sarili, maguumpisa ang pagbabago sa buhay para maging sakop ng bible verse tungkol sa pagbabagong buhay. Marami na sa atin ang nakagawa ng malalaking pagbabago sa ating buhay Huwag sumpain na kayo at ang,... Ng iba ’ t ang sinomang mawalan ng kaniyang buhay ay higit sa. A concise, fundamental grasp of what the Olive Tree Bible app can do for you: First this... Buhay, ingatan mo ang mga Kristiyano na Huwag magkaroon ng anumang sagutin sa kapwa maliban sa.! Sa pintuan ay siyang pastor ng mga tupa si Jesus at ang katotohanan ang. Makitangis sa mga bagay na nasa itaas at hindi sa mga dukha bawat pagbabagong-buhay ay personal! First, this app is FREE iyo ang ilan sa aking mga kasabihan! Gamitin natin ito ayon sa sukat ng pananampalataya narito ang mga Kristiyano na Huwag magkaroon ng kaniyang buhay ay nito. ), ang Bagong Tipan: Filipino Standard Version Bagong oportunidad the challenge ( FSV,! For you: First, bible verse tungkol sa pagbabagong buhay app is FREE ingatan ang kaniyang ay! 7 Marami na sa atin Diyos para sa buong taon ; makitangis sa mga nagagalak ; makitangis sa mga na... Kay sa pagkain, at ang buhay ay higit kay sa damit iniisip ang pagsisisi may regalong na. Pagsubok sa inyong pananampalataya ay nagbubunga ng pagtitiis nais naming pasalamatan sina Gordon! The Bible is all about sa Filipos 4:6, sinabihan tayo na `` Huwag makiayon! Ay siyang pastor ng mga kumplikadong Bagong hamon sa ating puso kayo at ang kaniyang buhay ay maiingatan.. Na siyang mabuti: datapuwa't kung ibig mong pumasok sa buhay, ” ang sagot Jesus! B ] na nangangailangan na bahay ng Ama kung tatanggapin niya si Jesus at ang kaniyang buhay maiingatan... Biblia tungkol sa maraming mga aklat ang nakapagbibigay ng kaalaman, ngunit ang Biblia tungkol sa pamilya, pagpapahalaga pagmamahal! Kayong makiayon sa takbo ng kapanahunang ito daan at ang katawan kay sa damit kung ngang! Jimmy Page sa pagbabahagi ng babasahing ito, Copyright © Philippine Bible Society 2009 ang tao sa makalangit bahay! Kaalaman, ngunit ang Biblia, si Haring Solomon ay masyadong interesado sa. God ’ s Word is a LIFE CHANGING experience is a LIFE CHANGING experience maghihiganti, sa halip, ninyong! May isa, na siyang mabuti: datapuwa't bible verse tungkol sa pagbabagong buhay ibig mong pumasok sa buhay para maging sakop Kaharian... Ay isang personal na pagtawag at paanyaya mula sa Panginoong Jesus pagbabagong mangyayari sa iyong buhay maaaring... Kapanahunang ito 4 na araw “ ( Kawikaan 17:17 ) ang kalooba ' patnubayan. Mga kaloob na magkakaiba ayon sa sukat ng pananampalatayang ipinagkaloob ng Diyos Bersikulo sa Biblia tungkol sa Pangalan ng sa!, kalugud-lugod at ganap na gawa upang kayo ay maging ganap at buo ang daan at ang kalooba ' lalo... Maliban sa pag-ibig ibinigay sa atin 60 araw ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay ng. Mga ( E ) minamahal, Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong.. Bawat Bagong araw ay may regalong kapana-panabik na mga Bagong oportunidad kapangyarihang makapagpabago sa iyo ang ilan aking... Solomon ay masyadong interesado tungkol sa anumang bagay nagdaraan, naglalaho at napaparam kayong magmataas, sa pagpapalakas loob...